Senior Brand Manager

Nr Ref. SBMgr_12/2018

Informacje podstawowe dotyczące firmy:

Firma naszego klienta działa na ponad 140 rynkach świata. Codziennie dostarcza wysokiej jakości produkty,  w oparciu o najnowsze procesy technologie produkcyjne i wiedzę swoich ludzi.  Marki klienta są dobrze rozpoznawalne przez polskich konsumentów, cieszą się popularnością  i są wybierane przez nich za niepowtarzalny smak, aromat i radość z ich konsumowania. W związku z potrzebą w polskim oddziale firmy poszukujemy kandydata na stanowisko:
Nazwa stanowiska:Senior Brand Manager
Dział:Marketingu
Raportuje do:Dyrektora Marketingu
Podległy zespół:Stanowisko samodzielne
Lokalizacja:Warszawa
Kraj:Polska

Cel stanowiska:

Prowadzenie kategorii produktowej i dostarczenie kluczowych wskaźników dotyczących biznesu, marketingu i komunikacji

Główny zakres odpowiedzialności:

 • Prowadzenie kategorii produktowej w perspektywie biznesowej i komunikacyjnej
 • Współtworzenie strategii rozwoju marek w ramach kategorii
 • Budowanie długofalowych planów dla kategorii i opracowanie poszczególnych etapów ich realizacji
 • Tworzenie koncepcji rozwoju kategorii z wykorzystaniem wiedzy o konsumencie i badań rynkowych
 • Rozwój komunikacji dla kategorii w digitalu
 • Zarządzanie budżetem mediowym dla całej kategorii w online i offline
 • Budowanie odpowiednich programów marketingowych w celu wzrostu kategorii
 • Codzienne zarządzanie poszczególnymi segmentami rynku
 • Realizacja zaplanowanych działań marketingowych, systematyczne dostarczanie analiz i prezentacji o rozwoju kategorii
 • Zarządzanie budżetem, odpowiadanie na zapytania ad-hoc, przygotowanie prezentacji dotyczącej kategorii
 • Współpraca z zespołem HQ, aby przekazywać lokalne informacje i korzystać z najlepszych rozwiązań centralnych zaadoptowanych w lokalnym środowisku
 • Współpraca ze wszystkimi interesariuszami (innymi funkcjami w ramach organizacji polskiej, w tym z , agencjami kreatywnymi, agencją mediową), aby wspierać realizację planów rocznych
 • Aktywne uczestnictwo i zaangażowanie w budowę jednego zespołu marketingowego

Oczekiwane wyniki i główne wskaźniki efektywności

  Wzrost udziału marek w kategorii na rynku, budowanie rozpoznawalności marek, dostarczanie parametrów sprzedażowych organizacji

Informacje uzupełniające

Doświadczenie zawodoweNiezbędne:Pożądane:
Min 5 lat po stronie marketingu firmy FMCG,  w tym od 3 lat jako manager produktu, kategorii czy portfolio  samodzielnie odpowiadający za markęDoświadczenie w budowaniu nowego segmentu na rynku w branży FMCG


WykształcenieNiezbędne:Pożądane:
Wyższe, magisterskie, ekonomiczneZarządzanie i Marketing


Inne umiejętnościNiezbędne:Pożądane:
Praca z lokalną marką, doświadczenie w NPD, tworzeniu i rozwoju konceptów nowych produktów


Kompetencje

Wybitny (5)Doskonały (4)Dobry (3)Uczący się (2)Brak (1)
myślenie logiczne, analityczne i koncepcyjne
wysokie zaangażowanie i motywacja do nowych zadań
umiejętności przywódcze
komunikacja interpersonalna
team lider
znajomość języka angielskiego


Warunki zatrudnienia

umowa o pracę tak, pierwsza na czas określony
dodatkowe świadczenia tak, opieka medyczna, karta muti-sport, świadczenia dodatkowe
narzędzia pracy tak, samochód, telefon, komputer
system rozwoju i awansutak, wewnątrz firmy, inny dział zespół i poza Polską szeroko w Europie i na innych rynkach

Kandydatów zainteresowanych ofertą prosimy o przesłanie życiorysu wraz z listem motywacyjnym z zaznaczeniem numeru referencyjnego, na adres:

HEADHUNTERS GROUP
sales & marketing recruitment
ul. Karola Szajnochy 5/3
01-637 Warszawa
e-mail: biuro@hhg.pl
www.hhg.pl

Zanim zgłosisz swój udział w rekrutacji, pamiętaj!

W dokumentach aplikacyjnych, które zechcesz nam przekazać w odpowiedzi na to ogłoszenie, znajdują się Twoje dane osobowe. Abyśmy mogli z tych informacji skorzystać i rozważyć Twoją kandydaturę na tę ofertę zatrudnienia potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Zgodę tę możesz w każdej chwili wycofać, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego dokonaliśmy na jej podstawie zanim ją wycofałeś. 

Zgodę należy zamieścić w każdym przesyłanym do nas dokumencie aplikacyjnym (tj. zarówno w CV, jak i w Liście motywacyjnym oraz w każdym innym dokumencie, który zechcesz nam przekazać w odpowiedzi na to ogłoszenie o pracę). Treść zgody:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych przez Ewę Barańską – Chodkowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „HEADHUNTERS GROUP Ewa Barańska – Chodkowska” z siedzibą w Warszawie („HHG”) dla potrzeb związanych z prowadzonym przez HHG procesem rekrutacyjnym.”  

Możesz także zgodzić się na przetwarzanie Twoich danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez HHG. Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje dokumenty aplikacyjne na przyszłość i korzystali z nich na potrzeby innych rekrutacji, wyraź także poniższą zgodę:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych przez Ewę Barańską – Chodkowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „HEADHUNTERS GROUP Ewa Barańska – Chodkowska” z siedzibą w Warszawie dla potrzeb związanych z prowadzonymi w przyszłości przez HHG procesami rekrutacyjnymi.”

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych także możesz wycofać w każdym czasie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego HHG dokonała przed jej wycofaniem.

Zanim wyślesz CV przeczytaj ważne informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych! Udostępniając swoje dane osobowe zawsze podejmuj decyzje świadomie.

 

 1. Administrator danych osobowych – kto to taki?

Administratorem Twoich danych osobowych  oraz podmiotem, do którego przesyłasz swoje dokumenty aplikacyjne, jest Ewa Barańska – Chodkowska, która prowadzi działalność gospodarczą pod firmą „HEADHUNTERS GROUP Ewa Barańska – Chodkowska”, adres prowadzonej działalności gospodarczej: ul. Karola Szajnochy 5 lok. 3, 01-637 Warszawa, e-mail: biuro@hhg.pl, dalej jako: „HHG”.

 1. Cel przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez HHG w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz. Jeżeli wyraziłeś na to zgodę w przesłanych do HHG dokumentach aplikacyjnych, wówczas Twoje dane osobowe będą przetwarzane także dla potrzeb przyszłych rekrutacji prowadzonych przez HHG.

W obu przypadkach, tj. zarówno gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu rozważenia Twojej kandydatury na to konkretne stanowisko pracy, jak również kiedy przetwarzać będziemy Twoje dane osobowe w ramach przyszłych procesów rekrutacyjnych, podstawą prawną takiego przetwarzania jest wyrażona przez Ciebie zgoda, a zatem przepis art. 6 ust.1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

 1. Komu możemy ujawnić Twoje dane osobowe?

 Odbiorcami Twoich danych osobowych, a zatem podmiotami, którym możemy je ujawnić w związku z prowadzoną przez nas rekrutacją na stanowisko, na które aplikujesz, są potencjalni pracodawcy, co do których uznamy, że spełniasz oczekiwania określone przez te podmioty na stanowisko, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie o pracę. Nie martw się – nic nie będzie się odbywać bez Twojej wiedzy i zgody!

Dodatkowo, odbiorcami Twoich danych osobowych są następujące podmioty: (i) dostawca serwera poczty elektronicznej, za pomocą której przekazujesz nam swoje dokumenty aplikacyjne, i za pomocą której będziemy się z Tobą kontaktować w toku rekrutacji, (ii) dostawca hostingu strony www.hhg.pl, za pomocą której przesyłasz swoje dokumenty aplikacyjne, a także (iii) nasi pracownicy zaangażowani w przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego.

 1. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które aplikujesz. Po zakończeniu procesu rekrutacji usuniemy Twoje dane osobowe z naszej bazy kandydatów, chyba że wcześniej wycofasz zgodę na ich przetwarzanie – w takiej sytuacji usuniemy Twoje dane osobowe przed zakończeniem procesu rekrutacji i wcześniej zaprzestaniemy ich przetwarzania.

Jeżeli wyrazisz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, wówczas będziemy je przetwarzać przez okres 2 lat od dnia otrzymania Twojej zgody. Jeżeli zgodę tę wycofasz przed upływem tego okresu, wówczas usuniemy Twoje dane osobowe i wcześniej zaprzestaniemy ich przetwarzania.

 1. Masz prawo do …

Zgodnie z RODO oraz w przypadkach w RODO wskazanych, masz prawo do: (i) żądania od nas dostępu do Twoich danych osobowych, a także (ii) ich sprostowania, (iii) usunięcia lub (iv) ograniczenia przetwarzania lub (v) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także (vi) prawo do przenoszenia danych.

Możesz także wycofać każdą z wyrażonych względem nas zgód na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Wybrane żądanie skieruj na adres: biuro@hhg.pl

 1. Możesz złożyć skargę do organu nadzorczego

Organem nadzorczym do spraw ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Dobrowolność podania danych osobowych

Przekazanie nam Twoich danych osobowych jest dobrowolne – to Ty decydujesz, czy chcesz wziąć udział w prowadzonej przez nas rekrutacji. W celu jej przeprowadzenia potrzebujemy jednak przetwarzać Twoje dane osobowe.

 1. Automatyczne podejmowanie decyzji i profilowanie

Twoje dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Nasi Klienci:

Our Clients: