ZOSTAW CV

HEADHUNTERS GROUP na bieżąco wprowadza
innowacyjne standardy w branży Search&Selection:

HEADHUNTERS GROUP is constantly introducing innovative standards in Search and Selection industry:

Badamy referencje Kandydata na 4 poziomach

Badamy referencje Kandydata na 4 poziomach. Dzięki temu redukujesz ryzyko związane z zatrudnieniem aż o 70%. W ramach badania przeprowadzamy rozmowy z:

 • Ostatnim przełożonym
 • 1 – 2 współpracownikami
 • Podwładnym
 • Klientem zewnętrznym

We check each candidate’s reference on 4 levels

We check each candidate’s reference on 4 levels. This allows you to reduce the employment-related risk by 70%. As part of our research we conduct interviews with:

 • The most recent superior
 • 1-2 co-workers
 • Subordinate
 • External client

Przedstawiamy poszerzone dossier

Dossier Kandydatów, których rekomendujemy, obejmuje:

 • Profil psychologiczny
 • Przebieg kariery
 • Obszary odpowiedzialności
 • System raportowania
 • Sukcesy i porażki
 • Silne/słabe strony kandydata na danym stanowisku
  • umiejętności, kompetencje
  • kryteria wyboru nowej pracy
  • powody zmiany pracy
  • oczekiwania finansowe

We present extended file

The files of Candidates whom we recommend include:

 • Psychological profile
 • Course of career
 • Responsibilities
 • Duties
 • Reporting system
 • Successes and failures
 • Candidate’s advantages/disadvantages for a given position
  • Skills, competences
  • Criteria for selecting new position
  • Reasons for changing his job
  • Financial expectations

Raportujemy na bieżąco

Raz w tygodniu otrzymujesz raport postępów pracy nad Twoim projektem. Gwarantujemy Ci też stały kontakt z Konsultantem prowadzącym. Po zakończeniu projektu przedstawiamy podsumowanie działań oraz informacje zwrotne z rynku.

Działamy szybko

Otrzymujesz informację zwrotną od Kandydata już w ciągu 48 godzin od spotkania.

We report real-time

Each week you will receive a report on the progress of your project. We also guarantee a constant contact with a Consultant responsible for the project. After the project is complete, we prepare a summary of our actions and feedback from the market.

WE ACT FAST

You receive feedback from the Candidate within 48 hours from the interview

Udzielamy gwarancji

Po 3, 6 i 12 miesiącach od zatrudnienia, kontaktujemy się z Klientem i Kandydatem (Placement Feedback). Upewniamy się, czy obie strony są zadowolone ze współpracy i reagujemy na ewentualne problemy.

Gwarancja dla Kandydata

Gwarantujemy, że jeśli z przyczyn niezależnych od nich samych rozwiążą współpracę z Klientem w czasie trwania okresu gwarancji, pomożemy im znaleźć nowe zatrudnienie. Mając poczucie bezpieczeństwa, Kandydaci chętniej decydują się na przejście do naszych Klientów.

Gwarancja dla Klienta

W przypadku niepowodzenia współpracy, gwarantujemy przeprowadzenie kolejnej, bezpłatnej rekrutacji na to samo stanowisko.

Our guarantees

After 3, 6 and 12 months we contact both the Client and Candidate (Placement Feedback). We make sure that both sides are happy with the cooperation and we react to potential problems.

Candidates Guarantee

We also guarantee that the Candidates who, for a reason beyond their control, dissolve their employment contract with the Client during the guarantee period, will receive our help in finding a new job. With this sense of security Candidates are more willing to move to our Clients.

Customer Guarantee

If the cooperation between the Customer and Candidate is unsuccessful, we guarantee conducting a new recruitment process, free of charge.

Dbamy o jakość Candidates Experience

Dbamy o jakość doświadczeń Kandydatów w kontakcie z Twoją marką:

 • Candidates Feedback: Każdy Kandydat, który wyśle swoją aplikację, otrzyma od nas informację zwrotną
 • Application Feedback: Co najmniej raz na 7 dni Kandydaci są informowani o statusie projektu
 • Candidates Guarantee: Gwarantujemy Kandydatom, że jeśli z przyczyn niezależnych od nich samych rozwiążą współpracę z Klientem w okresie gwarancji, pomożemy im znaleźć nowe zatrudnienie. Dając Kandydatom poczucie bezpieczeństwa, możemy wybierać wśród najlepszych.

We take care of Candidates experience

We make sure that the Candidates has positive experience with your brand:

 • Candidates Feedback: Every Candidate who sends his application will receive feedback from us
 • Application Feedback: At least once every 7 days every candidate is informed about the project’s status
 • Candidates Guarantee:We guarantee that if they, for a reason beyond their control, dissolve their employment contract with the Client during the guarantee period, they will receive our help in finding a new job. By giving our Candidates this sense of security, we can be sure that we can select from among the best ones.