ZOSTAW CV

Executive Search

Dotrzemy do kandydatów pracujących w firmach konkurencyjnych lub biznesach pokrewnych. Sprawdzimy ich dostępność, kompetencje, profil psychologiczny i referencje.

 • Czas realizacji: 4 - 6 tygodni
 • Okres gwarancji: 6 - 9 m-cy

Executive Search

We will reach candidates working for your competition or in similar fields. We will check their availability, competences, psychological profile and references.

 • Completion time: 4 – 6 weeks
 • Guarantee period: 6 – 9 months

Target Search

Sprawdzimy Kandydatów, którzy aktualnie pracują w firmach, wskazanych przez Klienta (metodologia rekomendowana dla maksymalnie 15 firm).

 • Czas realizacji: 3 - 4 tygodnie
 • Okres gwarancji: 6 m-cy

Target Search

We will check candidates who currently work in companies selected by the Client (this method is recommended for up to 15 companies).

 • Completion time: 3 – 4 weeks
 • Guarantee period: 6 months

Wykorzystanie Baz HHG

Wyselekcjonujemy z baz HHG Kandydatów odpowiadających potrzebom Klienta, przeprowadzimy ponowne spotkania z wybranymi Kandydatami i dostarczymy Klientowi dossier rekomendowanych osób.

 • Czas realizacji: 2 - 4 tygodnie
 • Okres gwarancji: 6 m-cy

Using the HHG Databases

We will select the most suitable Candidates from the HHG Databases. We will also conduct interviews with selected candidates and provide the client with files of people we recommend.

 • Completion time: 2 – 4 weeks
 • Guarantee period: 6 months

Weryfikacja Referencji 

Badamy referencje Kandydatów na 4 poziomach:

 1. Ostatni przełożony
 2. 1 – 2 współpracowników
 3. Podwładny
 4. Klient zewnętrzny

Reference verification

We analyse Candidates’ references on four levels:

 1. Last superior
 2. 1-2 co-workers
 3. Subordinate
 4. External client

Selekcja

Zamieścimy ogłoszenie w mediach, wyselekcjonujemy najlepsze aplikacje, spotkamy kandydatów ocenimy ich pod kątem poszukiwanych kompetencji, sprawdzimy referencje i przygotujemy ich dossier.

 • Czas realizacji: 2 - 4 tygodnie
 • Okres gwarancji: 6 m-cy.

Selection

We will post the ad in media, select the best applications, meet the candidates and asses them focusing on the desired competences, check their references and prepare their files.

 • Timeframe: 2 - 4 weeks
 • Guarantee period: 6 months

Badania Rynku

Badamy przede wszystkim dostępność Kandydatów pracujących w Twojej branży:

 • Czy są zainteresowani zmianą pracy?
 • Jeśli tak, co ich do tego motywuje?
 • Jakie mają oczekiwania (w tym: finansowe) wobec nowej pracy?
 • W jakim terminie mogą rozpocząć nową pracę?

Wspólnie z Klientem ustalamy listę firm i stanowisk, które należy objąć badaniem.

W trakcie badania uzyskujemy informacje o strukturze organizacyjnej w firmie Kandydata:

 • Komu raportuje?
 • Ile osób mu podlega?
 • Jak jest zorganizowany jego dział?

W ciągu 3 do 6 tygodni (w zależności od stopnia skomplikowania i wielkości badanej grupy) otrzymasz raport z wyników badań, wraz z analizą i wnioskami.

Market Analysis

First of all, we analyse the availability of Candidates working in your field:

 • Are they interested in changing job?
 • If yes, then what motivates them?
 • What are their expectations (including the expected salary) regarding a new job?
 • When they can start working for their new company?

Together with the Client we create a list of companies and positions which should be analysed. We also analyse the profile of Candidates who are interested in changing jobs:

 • Experience and competences
 • Current duties
 • Scope of responsibilities
 • Successes and failures at the current position

During the analysis we gain information about the organizational structure in Candidate’s current company:

 • Who is he reporting to?
 • How many people is reporting to him?
 • How is his department structured?

Within 3 to 6 weeks (depending on the complexity and the size of the analysed group) you will receive a report with detailed analysis and conclusions.